Regulamin akcji promocyjnej „30 dni za 0 zł“

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Akcji Promocyjnej) określa warunki udziału w akcji promocyjnej „Pierwszy miesiąc za 0 zł“ (zwanej dalej Akcją Promocyjną). 
 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest KnowIT POLSKA (dalej zwany również Usługodawcą). 
 1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują definicje, terminy, pojęcia określone w Regulaminie Świadczenia Usług „TAP4CALL“ (zwanym dalej Regulaminem Świadczenia Usług), który dostępny jest pod adresem www.knowit.com.pl/regulamin-tap4call 
 1. W sprawach nieuregulowanych, stosować należy postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług.  

 

 

 • 2

ZAŁOŻENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

 1. Celem Akcji Promocyjnej jest: 
 1. Zapoznanie Usługobiorcy z Usługami, dostępnymi opcjami, oferowanymi funkcjonalnościami; 
 1. Przedstawienie (anonimowo) doświadczeń Usługobiorcy w postaci powszechnie dostępnej publikacji. 
 1. Osoba, która spełniła wymogi określone w Regulaminie Akcji Promocyjnej, zyskuje prawo do korzystania z Usług w sposób nieodpłatny przez okres 30 dni.
 2. Po upływie nieodpłatnego okresu, Usługi nie przedłużają się automatycznie na dalszy okres.
 3. 7 dni przed upływem nieodpłatnego okresu, na adres mailowy Usługobiorcy zostanie doręczona faktura pro-forma umożliwiająca dokonanie płatności i kontynuację Usługi na dalszy okres (odpłatnie, na ogólnych zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług). W przypadku braku zapłaty, Usługa zostaje automatycznie zdezaktywowana wraz z upływem nieodpłatnego okresu.

 

 

 • 3

UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

 1. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które mogą korzystać z Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług (nade wszystko, Akcja Promocyjna nie jest przeznaczona dla Konsumentów). 
 1. Akcja Promocyjna przeznaczona jest tylko dla nowych Usługobiorców (Usługobiorców, którzy zamierzają skorzystać z Usług po raz pierwszy). 

 

 • 4

WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

 1. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej, należy zaakceptować postanowienia Regulaminu Akcji Promocyjnej. 
 1. Poprzez akceptację postanowień Regulaminu Akcji Promocyjnej, Użytkownik wyraża zgodę na opracowanie i opublikowanie informacji statystycznych na temat funkcjonowania u niego Usług. 
 1. Celem opracowania i publikacji jest przedstawienie szerszemu gronu odbiorców mechanizmów i rezultatów działania Usług, przykładów ich praktycznego zastosowania. 
 1. Informacje statystyczne mogą być publikowane przez Usługodawcę w dowolnej formie i treści, w tym przede wszystkim: w mediach społecznościowych, w ramach bloga prowadzonego pod adresem www.knowit.com.pl 
 1. Opracowanie i publikacja informacji nie tworzy na rzecz Usługobiorcy jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw dotyczących własności intelektualnej. 
 1. Z tytułu opracowania i publikacji informacji Usługobiorcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. 
 1. Usługobiorca, który przystąpił do Akcji Promocyjnej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Akcji Promocyjnej, zyskuje prawo do korzystania z Usług w sposób nieodpłatny przez okres 30 dni. 

 

 

 • 5

ZGŁOSZENIA I REKLAMACJE[Podział zawijania tekstu] 

 1. Każdy Usługobiorca biorący udział w Akcji Promocyjnej ma prawo złożyć reklamację. 
 1. Usługodawca zaleca, by reklamacje były kierowane na adres e-mail: biuro@knowit.com.pl 
 1. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, Usługodawca zaleca, by zgłoszenie zawierało: 

 

 1. dane identyfikujące zgłaszającego; 
 1. opis problemu (czas, częstotliwość występowania, skutki); 
 1. oczekiwany sposób rozwiązania. 
 1. Usługodawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

 • 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

 1. Informacje statystyczne, o których mowa w § 4 ust. 2 i nast., zostaną opracowane i opublikowane w sposób zapewniający anonimowość Usługobiorcy, z tym zastrzeżeniem, że informacjom tym mogą towarzyszyć dane wskazujące na:  
 1. branże, w której działa Usługobiorca; 
 1. specyfikę działalności Usługobiorcy. 
 1. W żadnym wypadku, nie będą publikowane: 
 1. dane osobowe Usługobiorcy; 
 1. dane osobowe Użytkowników. 

 

 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Akcja Promocyjna będzie realizowana od dnia 01.06.2019 do odwołania. 
 1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 r. 
 1. Informacja o odwołaniu Akcji Promocyjnej opublikowana będzie na stronie internetowej Portalu. 
 1. Odwołanie Akcji Promocyjnej nie wpływa na prawa nabyte przez Usługobiorców (nie pozbawia ich prawa do nieodpłatnego korzystania z Usług przez okres 30 dni). 
 1. Regulamin Akcji Promocyjnej jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Portalu.  
 1. O zmianie Regulaminu Akcji Promocyjnej, Usługobiorcy będą informowani na stronach Portalu. 
 1. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące Akcji Promocyjnej prosimy kierować na adres e-mail: biuro@knowit.com.pl 
 1. We wszelkich sprawach określonych w niniejszym Regulaminie Akcji Promocyjnej zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 
 1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu Akcji Promocyjnej (w tym dotyczące Usług) będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.