REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG „TAP4CALL“

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Widgetu Tap4Call

 

 

Spis treści:

 

 1.        PODSTAWOWE POJĘCIA
 2.        POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3.        ZAKRES USŁUG
 4.        ROZLICZENIA
 5.        ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI
 6.        REGUŁY ODPOWIEDZIALNOŚCI
 7.        ZGŁOSZENIA I REKLAMACJE
 8.        PRAWA AUTORSKIE
 9.        OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POWIERZENIE
 10.        WYMOGI TECHNICZNE
 11.       CZAS TRWANIA UMOWY
 12.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 1
PODSTAWOWE POJĘCIA

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Stron. Regulamin opracowany został zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami). Regulamin dostępny jest pod adresem www www.tap4call.com/regulamin
 2. Regulamin powierzenia danych osobowych do przetwarzania – akt prawny definiujący zasady powierzenia danych osobowych, jego cel, zakres, jak również związane z powierzeniem prawa i obowiązki Stron. Regulamin powierzenia danych osobowych do przetwarzania pozostaje nierozerwalnie związany z treścią niniejszego Regulaminu. Jako załącznik, stanowi jego integralną część.
 3. Usługi – zespół funkcjonalności oferowany przez Usługodawcę Usługobiorcy. Zakres aktualnie świadczonych Usług wraz z informacją o ich odpłatności (lub o braku odpłatności) określa Cennik.
 4. Usługodawca –
  ADVICOS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Silnie, ul. Leśna  56
  KRS: 0000758498,
  NIP: 8792707586.
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usług w celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawodowej lub statutowej.
 6. Strony – łączne określenie Usługodawcy i Usługobiorcy.
 7. Cennik – dokument określający zakres aktualnie świadczonych Usług wraz z informacją o ich odpłatności (lub o braku odpłatności), dostępny pod adresem www.tap4call.com
 8. Portal – strona internetowa Usługodawcy, prowadzona pod adresem www.tap4call.com, za pośrednictwem której Usługodawca oferuje swoje Usługi.
 9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę lub dokonująca innej czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www Usługobiorcy. Usługobiorca dąży do nawiązania kontaktu i stworzenia relacji biznesowych z Użytkownikiem. Realizacji tych zamierzeń służą Usługi.

 

 

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Usługi przeznaczone są wyłącznie dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, które zamierzają działać w celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawodowej lub statutowej.
 2. Usługi nie są przeznaczone dla Konsumentów.
 3. Korzystanie z Usług wymaga zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacji w całości.
 4. Usługa nie może być przedmiotem odsprzedaży, dalszego najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej czynności prawnej rozporządzającej.
 5. Dla skutecznego nawiązania Umowy o świadczenie Usługi, brak jest konieczności sporządzenia i podpisywania odrębnego dokumentu.
 6. Procedura zawarcia Umowy o świadczenie Usługi jest następująca:

a)  wyboru przez Usługobiorcę interesującego go wariantu Usługi, spośród wariantów dostępnych w Cenniku;

b)  wprowadzenia wybranego wariantu Usługi do wirtualnego koszyka;

c)  potwierdzenia akceptacji Regulaminu wraz z załącznikami i jednocześnie potwierdzenia woli skorzystania z Usługi na wybranych warunkach;

d)  podania danych Usługobiorcy niezbędnych dla celów rozliczeń;

e)  opłacenia Usługi;

f)   przesłania na adres e-mail Usługobiorcy potwierdzenia zakupu Usługi wraz z fakturą VAT;

g)  przesłania na adres e-mail Usługobiorcy informacji i materiałów niezbędnych do uruchomienia Usługi, jej integracji;

h)  przed uruchomieniem Usługi, Usługobiorca ma możliwość jej personalizacji (w wyznaczonych granicach).

 

§ 3
ZAKRES USŁUG

 

 1. Usługodawca w ramach Usług świadczy na rzecz Usługobiorców usługi elektroniczne, których istotą jest ułatwianie nawiązania połączenia telefonicznego lub innych form kontaktu pomiędzy Usługobiorcą a osobą odwiedzającą jego stronę internetową.
 2. Usługi mogą być świadczone w kilku wariantach.
 3. Charakter i zakres Usług zależy od wybranego wariantu.
 4. Usługi mogą obejmować w szczególności (lecz nie tylko):
  a)  wprowadzenie na stronę www Usługobiorcy widgetu, umożliwiającego pobranie od Użytkownika jego danych kontaktowych;
  b)  automatyczne nawiązanie kontaktu z wykorzystaniem danych kontaktowych wprowadzonych przez Użytkownika;
  c)  tworzenie statystyk i analiz;
  d)  rejestrowanie i archiwizowanie rozmów;
  e)  integracja z systemami Usługobiorcy lub z systemami innych dostawców.
 5. Aktualna informacja o dostępnych Usługach zawarta jest w Cenniku.

 

§ 4
ROZLICZENIA

 

 1. Usługi oferowane przez Usługodawcę mają charakter odpłatny bądź nieodpłatny.
 2. Informacja o odpłatności Usługi, wysokości wynagrodzenia oraz zasadach rozliczeń każdorazowo publikowana jest w Cenniku.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo aktualizowania Cennika, bez konieczności informowania Usługobiorcy. Aktualizacje Cennika nie mają zastosowania do umów zawartych przed wejściem w życie zmian.
 4. Wynagrodzenie za Usługi będzie płatne z góry za umówiony okres świadczenia, chyba że postanowienia Cennika wyraźnie stanowią inaczej.
 5. Datą zapłaty będzie zawsze dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 6. Usługodawca umożliwi następujące formy płatności:
  a)      PayU
  b)      PayPal
  c)      karta płatnicza.
 7. Faktury VAT za Usługi będą doręczane Usługobiorcy pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail w formacie PDF.
 8. Poprzez akceptację Regulaminu, Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej. Ponadto, Usługobiorca wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail.
 9. Usługodawca może prowadzić akcje promocyjne, umożliwiające korzystanie z Usług na preferencyjnych warunkach. Zasady takich akcji oraz warunki udziału w nich, będą określać odrębne regulaminy.

 

 

§ 5
ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI

 

 1. Usługobiorca powinien korzystać z Portalu, jak też oferowanych za jego pośrednictwem Usług zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Na Usługobiorcy spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługobiorca powinien powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. W szczególności, Usługobiorca powinien powstrzymać się od:
  a)  popierania radykalnych poglądów i zachowań, w szczególności o charakterze dyskryminującym (bez względu na przyczynę dyskryminacji);
  b)  zamieszczania treści wulgarnych (w powszechnym tego słowa rozumieniu);
  c)  podejmowania działań sprzecznych ze społecznymi normami, dobrymi obyczajami;
  d)  publikowania wystąpień nawołujących lub zachęcających do spożywania alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych lub innych podobnych substancji;
  e)  upubliczniania treści naruszających cudze dobra osobiste (w tym wizerunek osób trzecich);
  f)   podejmowania nieuzgodnionej z Usługodawcą działalności reklamowej (lub innej pokrewnej);
  g)  nieuzgodnionego z Usługodawcą testowania Portalu lub Usług pod kątem zabezpieczeń technicznych i informatycznych;
  h)  zamieszczania odnośników do stron naruszających reguły określone w niniejszym paragrafie.
 5.   Korzystając z Portalu lub Usług Usługobiorca powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.
 6.   W przypadku naruszenia reguł określonych w niniejszym paragrafie, Usługobiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zarówno na gruncie karnym, jak i cywilnym. W szczególności, Usługobiorca może odpowiadać za naruszenie praw, dóbr lub wolności podmiotów trzecich.
 7.   Usługodawca dokładać będzie wszelkiej możliwej staranności, by korzystanie z Portalu i Usług odbywało się w sposób bezpieczny. Usługodawca nie może jednak przyjąć na siebie odpowiedzialności za ewentualne ryzyka, charakterystyczne dla korzystania z sieci Internet (takie jak działanie złośliwego oprogramowania, przestępcze działania osób trzecich i inne).
 8.   Usługodawca uniemożliwi dostęp do treści o bezprawnym charakterze:
  a)  po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia
  lub
  b)  po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości na ten temat.
 9. Z tego powodu, Usługodawca prosi o informowanie o wszelkich przypadkach nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Usługodawca prosi o kierowanie informacji na adres e-mail: bok@tap4call.com

 

 

§ 6
REGUŁY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1.   Usługodawca dochowa staranności, by oferowane Usługi świadczone były w sposób stały i niezakłócony.
 2.   Usługodawca zastrzega na swoją rzecz prawo do wprowadzania przerw w dostępie do Portalu i/lub Usług.
 3.   Usługodawca, ilekroć będzie to możliwe, będzie informował Usługobiorców o przewidywanych przerwach w dostępie do Portalu i/lub Usług.
 4.   Konieczne przerwy Usługodawca będzie planował kierując się dobrem Usługobiorców, dążąc do minimalizacji związanych z przerwami niedogodności.
 5.   Usługodawca oferuje Usługę „w stanie takim, w jakim się znajduje” (tzw. „as is“).
 6.   Usługodawca dopuszcza możliwość aktualizacji Usług.
 7.   Odpowiedzialność za korzystanie z Usług spoczywa na Usługobiorcy.
 8.   Usługodawca nie udziela na Usługi gwarancji.
 9.   Na mocy niniejszego Regulaminu wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy oparta na przepisach Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi.
 10.   Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona do przypadków zawinionego bądź rażąco niedbałego działania lub zaniechania.
 11.   W żadnej sytuacji, Usługodawca nie odpowiada za utracone korzyści.
 12.   Usługodawca nie odpowiada również za szkody powstałe na skutek utraty danych.
 13.   Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy we wszystkich przypadkach jest limitowana do łącznej wysokości należności uregulowanej przez Usługobiorcę w ramach zapłaty za Usługi.

 

 

§ 7
ZGŁOSZENIA I REKLAMACJE

 

 1. Każdy osoba korzystająca z Portalu ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej jego funkcjonowania.
 2. Ponadto, Usługobiorcy przysługuje prawo skierowania reklamacji dotyczącej działania Usług.
 3. Usługodawca zaleca, by reklamacje były kierowane na adres e-mail: bok@tap4call.com
 4. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, Usługodawca zaleca, by zgłoszenie zawierało:
  a)  dane identyfikujące zgłaszającego;
  b)  opis problemu (czas, częstotliwość występowania, skutki);
  c)  oczekiwany sposób rozwiązania.
 5. Usługodawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Informujemy, że Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych form rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 7. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a)  Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  b)  Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
  c)  Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Zawarte w niniejszym paragrafie postanowienia nie wyłączają zasady, że świadczone przez Usługodawcę Usługi skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców i nie są przeznaczone dla Konsumentów.

 

 

§ 8
PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Treści zawarte w Portalu i Usługach (w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych, programy komputerowej) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
  a)  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  b)  ustawy o własności przemysłowej;
  c)  ustawy o ochronie baz danych;
  d)  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Prawa do wyżej wskazanych treści przysługują Usługodawcy.
 3. Sam fakt korzystania z Portalu lub Usług nie powoduje przeniesienia na Usługobiorcę jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.

 

 

 

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POWIERZENIE

 

 1. W chwili skorzystania z oferowanych Usług, Usługobiorca powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe. Przystępując do korzystania z Usług, Usługobiorca akceptuje postanowienia Regulaminu dotyczące powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 2. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania jest niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług.
 3. Zasady powierzenia, jego cel, zakres, jak również związane z powierzeniem prawa i obowiązki Stron określa Regulamin powierzenia danych osobowych do przetwarzania (Załącznik nr 1).
 4. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Usługobiorca równocześnie potwierdza i akceptuje postanowienia Regulaminu powierzenia danych osobowych do przetwarzania, który jako Załącznik nr 1, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 10
WYMOGI TECHNICZNE

 

 1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. W celu prawidłowego, zgodnego z Umową korzystania z Usług wymaga się natomiast:
  a)  posiadania aktywnego adresu e-mail;
  b)  posiadania strony www, na której możliwe jest uruchomienie Usług.

 

 

§ 11
CZAS TRWANIA UMOWY

 

 1. Usługobiorca posiada prawo do rezygnacji z korzystania z zakupionej Usługi w każdym czasie w okresie jej trwania.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia wszelkich zawartych z Usługobiorcą Umów, w tym anulowania Usług ze skutkiem natychmiastowym oraz do odmowy świadczenia Usług w przyszłości, w przypadku, gdy Usługobiorca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Rezygnacja z zakupionej Usługi lub wypowiedzenie Umowy w trybie ust. 2 powyżej, nie zwalnia z obowiązku zapłaty za zaciągnięte przez Usługobiorcę zobowiązania. W szczególności, Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty za cały, przewidziany pierwotnie okres obowiązywania Usługi. Usługobiorcy nie przysługuje prawo zwrotu za niewykorzystany okres.

 

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2019 roku.
 2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Portalu. Regulamin jest nadto doręczany Usługobiorcom na trwałym nośniku w chwili zawarcia umowy dotyczącej Usług.
 3. O zmianie Regulaminu, Usługobiorcy będą informowani na stronach Portalu.
 4. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu, oferowanych za jego pośrednictwem Usług prosimy kierować na adres e-mail: bok@tap4call.com
 5. We wszelkich sprawach określonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu (w tym dotyczące Usług) będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Postanowienia § 6 oraz § 11 ust. 2 – 4 oraz § 12 ust. 5 i 6 nie mają zastosowania wobec Konsumentów.

 

 

 

 

Załącznik nr 1:

 

Regulamin powierzenia danych osobowych do przetwarzania

 

 

§ 1
Zasady Ogólne

 

 1. Realizacja Usług wymaga, by w procesie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę brał również udział Usługobiorca.
 2. Niniejszy Regulamin powierzenia danych osobowych do przetwarzania (dalej zwany Regulaminem powierzenia) określa prawa i obowiązki związane z należytą ochroną danych osobowych w związku z ich powierzeniem.
 3. Dla potrzeb niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują definicje, terminy, pojęcia określone w Regulaminie Świadczenia Usług „Widgetu Tap4Call“.
 4. W sprawach nieuregulowanych, stosować należy postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług.

 

§ 2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 

 1. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania przekazywanych danych.
 2. Usługobiorca powierza Usługodawcy, w trybie art. 28  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „RODO”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym Regulaminie Powierzenia.
 3. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem Powierzenia, Regulaminem Świadczenia Usług, RODO, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie świadczenia Usług.

 

 

§ 3
Zakres powierzonych danych

 

 1. Usługodawca będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych powierzone przez Usługobiorcę:
  a)      dane identyfikacyjne Użytkowników;
  b)      dane kontaktowe Użytkowników.
 2. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego i kompleksowego świadczenia Usług (w tym do tworzenia anonimowych statystyk, zestawień i analiz).

 

 

§ 4
Obowiązki Stron

 

 1. Usługodawca zobowiązany jest:
  a)      zabezpieczyć powierzone dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z art. 32 RODO,
  b)      dochować wysokiej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru swojej działalności;
  c)      nadać niezbędne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą uczestniczyły w procesie przetwarzania powierzonych danych;
  d)      zapewnić zachowanie w tajemnicy informacji mających znaczenie dla ochrony danych osobowych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, zarówno w trakcie ich zatrudnienia, jak też po jego ustaniu.
 2. Usługodawca współpracuje z Usługobiorcą przy wykonywaniu obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).
 3. Usługobiorca zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Usługodawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.

 

 

§ 5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

 

 1. Usługodawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu świadczenia Usług.
 2. Ewentualny podwykonawca musi spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Usługodawcę w niniejszym Regulaminie Powierzenia.
 3. W ramach dokonanej przez siebie konfiguracji, Usługobiorca może zintegrować Usługi z narzędziami dostarczonymi przez podmioty trzecie (np. z usługą Google Analytics dostarczana przez Google Inc.). W takiej sytuacji, na skutek dokonanej przez Usługobiorcę konfiguracji, dostęp do danych Użytkowników mogą uzyskać również podmiot trzecie. Konsekwencje tego rodzaju działań nie obciążają w żadnym stopniu Usługodawcy, nie mieszczą się w granicach jego odpowiedzialności. Wszelkie tego rodzaju decyzje i czynności konfiguracyjne, Usługobiorca podejmuje na własne ryzyko. Przed ich podjęciem, Usługobiorca powinien zapoznać się ze specyfiką usług podmiotów trzecich oraz ze stosowanymi przez te podmioty zasadami ochrony poufności i danych osobowych.

 

 

 

 

§ 6
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Powierzenia ma charakter uzupełniający względem Regulaminu Świadczenia Usług i jako taki nie powoduje obowiązku zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszego Regulaminu Powierzenia będzie sąd miejscowo właściwy dla Usługodawcy.